Rezerves Daļas katalogs

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi:

 1. Interneta vietni www.partsale.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ir izveidojusi un uztur SIA “Medel”, Reģ.Nr.40003982933, jur.adrese: Maskavas iela 383-5, Rīga, LV-1063 (turpmāk tekstā – Pārdevējs).  Vietne ir izstrādāta ar nolūku, lai tā efektīvi kalpotu Vietnes reģistrētiem vai nereģistrētiem lietotājiem (turpmāk tekstā – Pircējs) auto rezerves daļu un piederumu (turpmāk tekstā – Prece vai preces) meklēšanai un pasūtījumu veikšanai (turpmāk tekstā – Pasūtījums vai Pirkums).
 2. Vietnē piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot Pirkumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums (saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu:  (http://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums#p-514633). Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis Pirkumu un apstiprinājis savu piekrišanu šiem  lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).
 3. Vietnes Noteikumi ietver pilnīgu vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju, un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas un mutiskas vienošanās starp pusēm attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas ir iekļauts Noteikumos. Veicot Pirkumu, Pircējs apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un tādēļ Pircējam ir pienākums izlasīt un iepazīties ar tiem pirms darījuma apstiprināšanas, t.i. Pirkuma veikšanas.

Pušu tiesības un pienākumi:

 1. Pircējs ir atbildīgs  par reģistrācijas laikā norādīto datu pareizību, kā arī ar Pircēja reģistrācijas datiem (e-pastu, lietotājvārdu, adresi) Vietnē veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas.
 2. Pircējam ir iespēja iesniegt Vietnei ieteikumus Vietnes darbības uzlabošanai vai pilnveidošanai.
 3. Jebkurš Vietnes radītais saturs nedrīkst tikt izmantots vai pārpublicēts jebkādiem mērķiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar Vietni.
 4. Vietne neatbild par sekām, gadījumos, kad Pircējs ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar Vietnes Noteikumiem.
 5. Vietne apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Pircēja sniegto informāciju. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz Vietni, esat piekritis tam, ka Pārdevējs šos datus ir tiesīgs izmantot speciālo piedāvājumu un reklāmas materiālu izsūtīšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, un tiks apstrādāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktajām prasībām. Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Apmaksas un piegādes kārtība:

 1. Informācija par Pasūtījumu apmaksu un to piegādes kārtību, kā arī par  papildu piegādes izmaksām ir pieejama Apmaksas un piegādes sadaļā (http://partsale.lv/lv/apmaksaunpiegade). Apstiprinot savu piekrišanu Noteikumiem, Pircējs apstiprina ka ir iepazinies arī ar Apmaksas un piegādes nosacījumiem un piekrīt arī tiem.​

Citi noteikumi:

 1. Preces kļūst par Pircēja īpašumu ar brīdi, kad Pircējs ir samaksājis par tiem visu summu (t.sk. piegādes izdevumi) un Preces ir nodotas Pircējam.
 2.  Apliecinājums, ka Pircējs ir saņēmis Preci ir:

a. Saņemot pasūtīto Preci Pārdevēja birojā pēc adreses Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063– Pircēja paraksts uz attiecīga dokumenta;

b. Saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Pircēja koda ievadīšana Preces izņemšanai;

c. Saņemot pasūtīto Preci ar kurjeru pie Pircēja durvīm – Pircēja paraksts uz kurjera elektroniskā termināla.

Pretenzijas par to, ka Pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstākminētajām aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas un Pasūtījums tiek uzskatīts par piegādātu un pabeigtu.

Preču atgriešana:

 1. Preces atgriešana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģināliepakojumā.
 2. Pircējam ir tiesības atgriezt Preci, kura bija iegādāta www.partsale.lv, 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas. Lai atteiktos no pasūtītās Preces, Pircējam ar Preci ir jāaizpilda iesniegumu par Preces atgriešanu un nosūtīt/piegādāt patstāvīgi Preci Pārdevējam. Naudu par atgriezto Preci pārskaitīsim ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Preces saņemšanas vai skaidrā naudā mūsu birojā.
 3. Visas izmaksas, kuras saistītas ar Preču atgriešanu, tiek segtas no Pircēja puses.

Strīdu risināšanas kārtība:

 1. Visas domstarpības un strīdus starp Pusēm Vietnes lietošanas Noteikumu izpildes gaitā Puses apņemas risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.